Objednat termín

http://www.rebusgames.cz/

Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Pokud chcete udělat rezervaci na termín v době kratší než 24 hodin, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle +420 721 522 769
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Provozovatel
Provozovatelem únikové hry je společnost Rebus games s.r.o., se sídlem Štefánikova 2/11, Kutná Hora, 284 01, Česká republika, IČ: 052 01 225, zapsaná u Městského soudu v Praze pod složkou C 259901 (dále jen „společnost“).
Jakékoliv právní a jiné vztahy se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění na jejích webových stránkách www.rebusgames.cz
2. Bezpečnostní pravidla
Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (dále jen “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů společnosti na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části a bez nároku nabídky náhradního termínu.
Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor společnosti, a to na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti. Dále platí, že společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení zaměstnance či vedení společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních, bezpečnostních či operativních důvodů. Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců společnosti.
V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni, a to prostřednictvím video přenosů či odposlechů z dané hry. Bude-li jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení. V žádném momentě hry není dovolené používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly. Předměty, kterých by se účastníci neměli dotýkat, jsou viditelně označeny a je zakázáno a může být i nebezpečné se těchto předmětů dotýkat.
Účastníci jsou srozumění s tím, že v této hře je důležité používat logické myšlení.
V prostorách společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit.
Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností.
3. Omezení odpovědnosti
Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Účastníci jsou povinni oznámit zaměstnancům veškeré zdravotní problémy, které by mohly být nebezpečné během účasti na hře. Není dovolené hrát hru, v případě, že účastník trpí srdečními problémy, epilepsií, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. V případě úrazu je v recepci k dispozici lékárnička a zaměstnanci mohou přivolat lékařskou záchrannou službu, v případě potřeby. V případě, že se během hry nebude účastník cítit dobře např. z důvodu astmatu nebo klaustrofobie, můžete požádat zaměstnance o možnost opustit hru. Společnost si vyhrazuje právo ukončit hru, kdykoliv uzná za vhodné, jeví-li se zdravotní stav některého z účastníků nebezpečným. Pokud trpí účastník nějakou z výše zmíněných zdravotních komplikací a stejně se hry účastní, společnost nemůže být odpovědná za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené.
Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby v případech výskytu “vyšší moci”, které nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd..
4. Know- how
Během využívání služeb společnosti Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty podnikání společnosti. Všechny tyto informace jsou důvěrné a společnost je jediným vlastníkem tohoto duševního vlastnictví. Veškeré informace a know-how společnosti jsou chráněné, důvěrné a extrémně cenné, jejich sdělení třetí straně je zakázáno a bude projednáno u soudu.
Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách společnosti je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.
Účastníci jsou tímto laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosíme, zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.
5. Obchodní pravidla
Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu společnosti či v obchodních prostorách společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu společnosti a k nahlédnutí v obchodních prostorách společnosti. Vstupné bude uhrazeno v hotovosti, avšak vždy před zahájením příslušné únikové hry.
Účastník je povinen provést rezervaci na webových stránkách společnosti s upřesněním počtu osob, telefonního čísla a emailu účastníka. Pokud účastník zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku 100,- Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci.
Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném společností následně po provedení rezervace. Pozdní příchod na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení zaměstnance či vedení společnosti.
Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 10let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.
Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci, v případě již uhrazeného vstupného bude jeho plná výše účastníkovi vrácena.
6. Dárkový poukaz (Voucher)
Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení §1939 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, v platném znění. Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 5 resp. 8 osob (dle možnosti dané únikové hry).
Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu tří měsíců ode dne vystavení.
Ceny dárkových poukazů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit. Držitel voucheru pro menší počet učastníků je povinen v případě fyzicky vyššího počtu účastníků rozdíl doplatit.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nabízí dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými společností.
7. Osobní údaje
Webové stránky společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o osobních údajích (dále jen “Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané společností mohou být použity pouze pro potřeby společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě bez výslovného souhlasu účastníků. Společnost používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana osobních údajů se řídí předpisem o ochraně osobních údajů dostupných na webové stránce www.rebusgames.cz
Zpracování vašich osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).