Objednat termín

Prosím, nejdřív zvolte místnost

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Provozovatel
Provozovatelem únikové hry je společnost Rebus games s.r.o., se sídlem Tylova 406/15, Kutná Hora, 284 01, Česká republika, IČ: 052 01 225, zapsaná u Městského soudu v Praze pod složkou C 259901 (dále jen „společnost“).
Jakékoliv právní a jiné vztahy se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění na jejích webových stránkách www.rebusgames.cz
2. Bezpečnostní pravidla
Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (dále jen “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů společnosti na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části a bez nároku nabídky náhradního termínu.
Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor společnosti, a to na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti. Dále platí, že společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení zaměstnance či vedení společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních, bezpečnostních či operativních důvodů. Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců společnosti.
V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni, a to prostřednictvím video přenosů či odposlechů z dané hry. Bude-li jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí zaměstnance či vedení společnosti. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení. V žádném momentě hry není dovolené používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly. Předměty, kterých by se účastníci neměli dotýkat, jsou viditelně označeny a je zakázáno a může být i nebezpečné se těchto předmětů dotýkat.
Účastníci jsou srozumění s tím, že v této hře je důležité používat logické myšlení.
V prostorách společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit.
Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností.
3. Omezení odpovědnosti
Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Účastníci jsou povinni oznámit zaměstnancům veškeré zdravotní problémy, které by mohly být nebezpečné během účasti na hře. Není dovolené hrát hru, v případě, že účastník trpí srdečními problémy, epilepsií, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. V případě úrazu je v recepci k dispozici lékárnička a zaměstnanci mohou přivolat lékařskou záchrannou službu, v případě potřeby. V případě, že se během hry nebude účastník cítit dobře např. z důvodu astmatu nebo klaustrofobie, můžete požádat zaměstnance o možnost opustit hru. Společnost si vyhrazuje právo ukončit hru, kdykoliv uzná za vhodné, jeví-li se zdravotní stav některého z účastníků nebezpečným. Pokud trpí účastník nějakou z výše zmíněných zdravotních komplikací a stejně se hry účastní, společnost nemůže být odpovědná za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené.
Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby v případech výskytu “vyšší moci”, které nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd..
4. Know- how
Během využívání služeb společnosti Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty podnikání společnosti. Všechny tyto informace jsou důvěrné a společnost je jediným vlastníkem tohoto duševního vlastnictví. Veškeré informace a know-how společnosti jsou chráněné, důvěrné a extrémně cenné, jejich sdělení třetí straně je zakázáno a bude projednáno u soudu.
Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách společnosti je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.
Účastníci jsou tímto laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosíme, zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.
5. Obchodní pravidla
Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu společnosti či v obchodních prostorách společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu společnosti a k nahlédnutí v obchodních prostorách společnosti. Vstupné bude uhrazeno před zahájením příslušné únikové hry.
Účastník je povinen provést rezervaci na webových stránkách společnosti s upřesněním počtu osob, telefonního čísla a emailu účastníka. Pokud účastník zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku 200,- Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci. Stejný poplatek je společnost oprávněna požadovat i v případě nezrušené rezervace, na kterou účastník nedorazí a nedá o tom s předstihem vědět telefonicky.
Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném společností následně po provedení rezervace. Pozdní příchod na zvolenou únikovou hru (déle než 10 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, vše na základě výlučného uvážení zaměstnance či vedení společnosti.
Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 8 let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.
Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci, v případě již uhrazeného vstupného bude jeho plná výše účastníkovi vrácena.
6. Dárkový poukaz (Voucher)
Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení §1939 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, v platném znění. Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 8 osob.
Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu tří měsíců ode dne vystavení.
Ceny dárkových poukazů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit. Držitel voucheru pro menší počet učastníků je povinen v případě fyzicky vyššího počtu účastníků rozdíl doplatit.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nabízí dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými společností.
7. Osobní údaje
Webové stránky společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o osobních údajích (dále jen “Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané společností mohou být použity pouze pro potřeby společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě bez výslovného souhlasu účastníků. Společnost používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana osobních údajů se řídí předpisem o ochraně osobních údajů dostupných na webové stránce www.rebusgames.cz
Zpracování vašich osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Podmínky ochrany osobních údajů
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
a. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rebus games s.r.o., IČ 05201225 se sídlem Tylova 406/15, 28401 Kutná Hora (dále jen: „správce“).
b. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Tylova 406/15, 28401 Kutná Hora
email: info@rebusgames.cz
telefon: +420 702 046 919
c. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
d. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší rezervace.
b. Správce zpracovává Vaše jméno, telefonní číslo, email, IP adresu a síťové identifikátory uložené v Cookies. Další údaje zpracovává pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy a ze zákonných důvodů.
3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
– Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, na zajištění bezproblémového průběhu poskytovaných služeb a chodu technických prostředků a pro zjištění zdrojů návštěvnosti webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
b. Účelem zpracování osobních údajů je:
– Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace a nebo pro řešení situací, ve kterých je nutné změnit parametry rezervace nebo není možné ji vyřídit ve stanovený termín.
– Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
– Zajištění bezproblémového provozu webové stránky, zejména ochrana prostředků správce před nadměrným nebo nežádoucím využíváním a přehled o využívání technických prostředků a jeho zdrojích.
– Zjištění zdrojů návštěvnosti webové stránky za účelem optimalizace její rychlosti a dostupnosti a za účelem vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit.
c. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ
a. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
b. Správce uchovává osobní údaje pro zajištění bezproblémového provozu webové stránky a pro zjištění zdrojů její návštěvnosti po dobu 14 měsíců.
c. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
a. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na dodání služeb na základě smlouvy,
– zajišťující služby provozování webové prezentace a s tím související služby,
– zajišťující marketingové služby,
– zajišťující služby nezbytné pro provoz společnosti (zejména nikoliv však výlučně účetní, právní a poradenské služby).
c. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je společnost Google za účelem poskytování cloudových služeb.
6. VAŠE PRÁVA
a. Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
b. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat, pravidelná kontrola bezpečnosti serverů, omezený přístup k technickým prostředkům a údajům v listinné podobě a další související opatření.
c. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a. Používáním webové stránky www.rebusgames.cz souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů (IP adresa, síťové identifikátory) nezbytných pro zajištění bezproblémového provozu technických prostředků a zjištění zdrojů návštěvnosti webové stránky.
b. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo založením účtu na webových stránkách www.rebusgames.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
c. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.8.2021.